• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


De vier pijlers van arbo-zorg staan voor:  
Preventie:

preventie: op basis van de risico-inventarisatie en    evaluatie (RI&E) van uw bedrijf vult u, als werkgever, de wettelijke verplichting tot aanstellen van een preventiemedewerker zelf in. Effectieve preventie leidt tot grotere inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleiding: de direct leidinggevende is sturend in de verzuimbegeleiding, daar waar nodig ondersteund door de bedrijfsarts van care@work.

interventie: behandeling van klachten van uw medewerker en/of aanpak van knelpunten in de arbeidssituatie. Doel is werkhervatting, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld.

re-integratie: gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk, begeleid door lichamelijke en/of psychologische training inclusief arbeidstherapie.

 

 

Doel van preventie is verbeteren van arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers.

Vanaf 1 juli 2005 moeten bedrijven zich laten bijstaan door een preventiemedewerker. Deze medewerker is belast met algemene bijstand bij preventietaken. Hij is verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief het hieruit voortvloeiende plan van aanpak. Deze RI&E en het plan van aanpak dienen getoetst te worden door een externe, gecertificeerde arbo-deskundige. Care@work kan deze toetsing verzorgen.

De preventiemedewerker is contactpersoon binnen het bedrijf en daarbuiten aangaande de arbeidsomstandigheden voor medewerkers in het bedrijf of de instelling. Hij denkt, organiseert en doet.

Voor de basisscholing van de preventiemedewerker organiseert care@work een tweedaagse cursus. Na afloop van deze cursus kan de medewerker door de preventiecoach van care@work worden begeleid bij de uitvoering van zijn taken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker heeft ook toegang tot de digitale vraagbaak van care@work voor het stellen van vragen of om te discussiėren met collega's.

Naast de RI&E en de aandacht voor scholing en begeleiding van de preventiemedewerker biedt care@work maatwerk bij de voorlichting over vermindering van de fysieke belasting door instructie over verantwoord beeldschermwerk en tilinstructie.


meer info...

 

http://www.careatwork.nl maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 © care@work disclaimer