• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


De vier pijlers van arbo-zorg staan voor:  
Re-integratie:

preventie: op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf vult u, als werkgever, de wettelijke verplichting tot aanstellen van een preventiemedewerker zelf in. Effectieve preventie leidt tot grotere inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleiding: de direct leidinggevende is sturend in de verzuimbegeleiding, daar waar nodig ondersteund door de bedrijfsarts van care@work.

interventie: behandeling van klachten van uw medewerker en/of aanpak van knelpunten in de arbeidssituatie. Doel is werkhervatting, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld.

re-integratie: gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk, begeleid door lichamelijke en/of psychologische training inclusief arbeidstherapie.

 

 

Re-integratie richt zich op gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk van medewerkers met langdurig verzuim. Fysieke re-integratie richt zich op training van spierkracht en uithoudingsvermogen en op werksimulaties (bijvoorbeeld tillen, werkhoudingen en beeldschermwerk).

Indien terugkeer naar de eigen werkgever niet meer mogelijk is, kan outplacement ingeschakeld worden ten einde de medewerker elders aan de slag te laten gaan. Zo kan de werkgever voldoen aan zijn inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De re-integratietraining kan voortgezet worden op het moment dat de medewerker weer met (een deel van) zijn werkzaamheden start.


meer info...

 

http://www.careatwork.nl maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 ę care@work disclaimer