• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


De vier pijlers van arbo-zorg staan voor:  
Interventie:

preventie: op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf vult u, als werkgever, de wettelijke verplichting tot aanstellen van een preventiemedewerker zelf in. Effectieve preventie leidt tot grotere inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleiding: de direct leidinggevende is sturend in de verzuimbegeleiding, daar waar nodig ondersteund door de bedrijfsarts van care@work.

interventie: behandeling van klachten van uw medewerker en/of aanpak van knelpunten in de arbeidssituatie. Doel is werkhervatting, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld.

re-integratie: gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk, begeleid door lichamelijke en/of psychologische training inclusief arbeidstherapie.

 

 

Doel van interventie is werkhervatting ingeval van een verzuimende medewerker, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld. Interventie kan ook ingezet worden in het preventietraject bijvoorbeeld na gebleken knelpunten in de RI&E.

Interventie kan gericht zijn op verminderen van de individuele arbeidsbelasting. Hiervoor zal middels een werkplekonderzoek de fysieke belasting in kaart gebracht moeten worden om vervolgens met adequate maatregelen de belasting te verminderen. Hierbij wordt gekeken naar de werkplek, werktijden en werkwijze.

Daarnaast kan interventie zich richten op verbeteren van de individuele fysieke en/of mentale belastbaarheid van de medewerker. De fysieke belastbaarheid kan middels fysiotherapeutische behandeling verbeterd worden. Mentale belastbaarheid kan worden verbeterd middels psychologische en/of (bedrijfs)maatschappelijke counseling.

meer info...

 

http://www.careatwork.nl maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 care@work disclaimer