• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


De vier pijlers van arbo-zorg staan voor:  
Verzuimmanagement:

preventie: op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf vult u, als werkgever, de wettelijke verplichting tot aanstellen van een preventiemedewerker zelf in. Effectieve preventie leidt tot grotere inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleiding: de direct leidinggevende is sturend in de verzuimbegeleiding, daar waar nodig ondersteund door de bedrijfsarts van care@work.

interventie: behandeling van klachten van uw medewerker en/of aanpak van knelpunten in de arbeidssituatie. Doel is werkhervatting, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld.

re-integratie: gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk, begeleid door lichamelijke en/of psychologische training inclusief arbeidstherapie.

 

 

Verzuimmanagement omvat zowel de begeleiding van individueel verzuimende medewerkers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter als ondersteuning van het management van de onderneming bij het beheersen van de verzuimproblematiek. Dit laatste geschiedt door middel van analyse van de verzuimgegevens van de onderneming en door advisering over de te volgen aanpak van mogelijke knelpunten in het verzuimmanagement.

Leidend in de individuele verzuimbegeleiding is de direct leidinggevende van de medewerker. Verzuimmelding geschiedt bij de leidinggevende die vervolgens zorg draagt voor een adequate follow-up. Samen met de medewerker worden afspraken gemaakt voor het vervolgtraject en eventueel te nemen stappen.

Care@work werkt bij verzuimmanagement volgens een wetenschappelijk bewezen methode en biedt leidinggevenden en management van ondernemingen scholing over deze wijze van verzuimmanagement.


meer info...

 

http://www.careatwork.nl maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 care@work disclaimer